Om psykoterapi

Om psykoterapi

Varför söka psykoterapi?

De allra flesta av oss upplever förr eller senare situationer eller kriser i livet där vi mår dåligt psykiskt. Detta kan utlösas av händelser i nuet eller av upplevelser i det förflutna som kommer i kapp. Vi kan känna oss överbelastadeav stress, otillräckliga, mer nedstämda, oroliga, tvivlande eller mer förvirrade än vanligt. Vi kan uppleva problem i relationer, privat eller iarbetet, eller kanske både och. Detta kan yttra sig som ångest, nedstämdhet, humörsvängningar,sömnsvårigheter, depressivitet, utmattning eller beroendeproblematik.

 

När du träffar en psykoterapeut för att samtala om hur du mår och upplever tillvaron, sätts en läkande process igång. Genom att tillsammans undersöka och sätta ord på dina känslor och tankar får du en ökad förståelseför dig själv och dina relationer. Inte sällan upptäcker du att känslomässiga reaktioner i nuet kan hänga ihop med tidigare upplevelser. Detta ger ofta insikter som kan hjälpa dig att lösa upp känslomässiga konflikter, skapa nyaförhållningssätt och tankemönster.


Hur fungerar det?

Målet med en terapi är att minska psykiskt lidande, att öka självkänslaoch självmedkänsla, att få insikter om vad som ger livet mening samt ökad förmåga att hantera livets utmaningar.


Hur ofta och hur många gånger vi träffas är något vi kommer överens om efter att vi träffats ett par gånger. Det är vanligt att ses en gång i veckanoch det går att besluta i förväg hur många gånger vi ska ses eller låta det vara öppet.


En viktig del i samtalet är relationen mellan dig och mig som samtalspartners och det förtroende och den tillit som skapas. Detta är, enligt min erfarenhet, det viktigaste för ett gott resultat och det är också vad modern psykoterapiforskning bekräftar. Här kan du läsa mer om aktuell forskning. Psykodynamiskt.nu